dijous, 18 de setembre de 2014

JAUME ALBERTÍ PICORNELL


(Banyalbufar, Mallorca,1924, Palma, 2009)

Llicenciat en filosofia i lletres per la Universitat de València, tot i que va cursar els primers tres anys a la Universitat de Barcelona. 


Va treballat com a professor d'ensenyament secundari a centres públics i privats. Va ser degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de les Illes Balears des de 1974 fins a 1989. 
Promotor i primer president de l'Associació d'Amics de Banyalbufar i fundador i col·laborador assidu de la revista Es Correu i Ma'Jil.


Autor de "El Banyalbufar que he conegut" que ens ofereix una mirada retrospectiva, però alhora apassionada, d’un segle de vida del poble. Un llibre, sense dubte, per a ser llegit amb calma, assaborint-ne els detalls i mirant el passat amb els ulls oberts al futur.
Va ser professor meu de llengua i literatura castellanes almenys en dues ocasions. El record més a quart curs de batxillerat. Per a mi fou un bon professor.

Posteriorment quan ens vèiem per Palma (sempre em deia "Carrió") parlàvem una bona estona, sobretot de política. Ell, que sàpiga, no es va afiliar mai a cap partit però era d'esquerres i nacionalista.

En el temps de la "Nova Cançó" no fallava mai a cap recital ni de Serrat, ni de Llac ni de Maria del Mar, ni tampoc de cap del Setge Jutges.

Publicacions:

dilluns, 15 de setembre de 2014

MIQUEL PORCEL I RIERA


Miquel Porcel (Manacor 1869 - Barcelona 1933) fou un personatge molt actiu i un important impulsor del moviment de renovació pedagògica de les Illes Balears. Va néixer a Manacor el 28 de juny de 1869 en un context de grans canvis i de renovació pedagògica. Fou alumne de l’Institut Balear, creat el 1836. Aquest fou el centre d’educació de la burgesia liberal mallorquina. Porcel va estudiar Magisteri a l’Escola Normal de Palma de 1886 a 1888. Impartí classes de Francès, Geografia i Història a batxillerat entre 1887 i 1892. El 1890 aprovà les assignatures de grau superior de Magisteri a València. Posteriorment, el 1891, aprovà les oposicions de regent de la Normal de Palma i ocupà el càrrec fins al 1932, quan es retirà de l’activitat docent. D’aquesta manera, entre 1893 i 1899 va impartir classes de lectura i escriptura a la Normal. Durant aquest període també prengué part activa a les conferències que la Inspecció organitzava per als mestres.
El nostre emblemàtic personatge va ocupar la càtedra de Cal·ligrafia a l’Institut Balear fins que aquesta s’ocupà per oposició. Per altra banda, seguint la tradició institucionalista, el 1892 crea una caixa d’estalvis a la seva escola. També va participar nombroses vegades en la redacció d’El Magisterio Balear, publicació de l’Associació de Mestres de les Illes, de la qual Porcel fou president.
Va rebre una beca de la Diputació Balear per estudiar la tècnica de Slodj o treballs manuals de fusta a Näas (Suècia), així fou com s’introduí a Espanya aquest mètode innovador procedent d’Europa, que concep el treball manual com un mitjà per a l’educació. A més, Porcel va aprofitar aquest viatge per visitar escoles i centres pedagògics d’interès a França, Bèlgica, Alemanya i Dinamarca. Anys després, el 1897, realitzà un altre viatge a les escoles més innovadores de França, Suïssa i Itàlia.
.
 .
Cal assenyalar que el 1887 apareixen les primeres colònies escolars a Espanya de la mà de Bartolomé Cossío. Aquestes colònies són un mètode extraescolar no institucionalitzat que relaciona pedagogia i higiene. El seu objectiu és demostrar la relació que hi ha entre els aspectes físics i psíquics en l’ésser humà, és a dir, volen demostrar que millorant les condicions físiques i higièniques dels alumnes també es produeix una millora mental d’aquests. Aquestes colònies volen formar un nou sistema de vida i un canvi del concepte d’escola.
En el cas de les Illes Balears, la primera colònia escolar va ser al Port de Sóller (concretament a Santa Catalina, 1893-1894), l’organitzà la Diputació, era a càrrec d’Alexandre Rosselló, i la dirigia Porcel, ja que, en aquell moment, era director de l’Escola Annexa de Magisteri, on els alumnes de Magisteri fan pràctiques.
Un altre tema relacionat amb el nostre personatge és la graduació de l’ensenyament; hem de tenir present que la primera escola que va graduar els ensenyaments fou l’Escola Mercantil d’Alexandre Rosselló i la segona fou, el 1897, l’Escola de Pràctiques de la Normal de Palma, que gestionava Miquel Porcel. Aquest sistema didàctic consisteix a organitzar els continguts en funció de l’edat dels alumnes, també es coneix com el mètode cíclic. 
Porcel no fou el primer a introduir aquest mètode a les Balears, però sí el primer a escriure sobre el tema. El 1895 va publicar tots els programes i continguts del sistema educatiu seguint aquest model cíclic de la graduació. El sistema educatiu s’organitzava en quatre cicles: preparatori (dos anys), elemental (dos anys), mitjà (dos anys) i superior (un any); això suposa un total de set cursos. Cada assignatura constava de tres lliçons setmanals, i tenien quaranta temes. Es dedicava la meitat del curs a explicar el temari, i l’altra meitat a repassar-lo. Tota l’escola veia cada dia els mateixos temes, només canviava la profunditat amb què es tractaven els continguts. Destacam que aquest autor denunciava la necessitat d’impulsar el que ell anomenava «certificado de instrucción suficiente», que posteriorment es durà a terme i s’anomenarà certificat d’estudis.
Pel que fa a la llengua, Porcel defensava la importància d’introduir els llibres en català a l’escola, per així poder aprendre millor el castellà, com a mínim als pobles i sempre que els mestres fossin mallorquins. De fet, en el dia a dia, quan els mestres eren mallorquins, es parlava en català, ja que tant alumnes com mestres entenien millor aquesta llengua i s’hi expressaven més bé. Tots els llibres de text estaven escrits en castellà, la qual cosa dificultava l’ensenyament, ja que els alumnes s’havien d’expressar en una llengua que no era la seva. Per això Porcel va proposar l’ús de llibres de text en català, pensava que l’aprenentatge del castellà només seria possible des del català i amb l’ajuda del mètode intuïtiu (aprenentatge de vocabulari mitjançant objectes). Fou partidari de les tesis regionalistes. 
En conclusió, el nostre personatge és l’encarregat de dur a la pràctica dues de les grans aportacions de la pedagogia renovadora: l’activisme escolar, mitjançant els treballs manuals, i l’higienisme, gràcies a les colònies escolars, a més de potenciar l’ús del català com a llengua de l’ensenyament, ja que pretenia aconseguir una escola bilingüe.
A continuació trobaràs algunes de les obres més destacades d’aquest personatge:
  • PORCEL, M. (1895). Curso completo de enseñanza primaria con arreglo al método cíclico. Palma: Impr. B. Rotger. 
  • PORCEL, M. (1928). Ejercicios para el cálculo mental. Grado elemental. Libro del maestro. Palma: Ed. Porcel.
  • PORCEL, M. (1890). Gramática Castellana. Grado medio. Palma: Impr. Tous.
  • PORCEL, M. (1925). Lectura y lenguaje. Vida Infantil. Grado Preparatorio. Palma: Impr. Porcel
  • PORCEL, M. (1929). Vocabulario mallorquín-español. Palma: Impr. Porcel
  • PORCEL, M. (1915). Los trabajos manuales en la escuela primaria. Palma: Impr. Tipográfica Provincial.
  • PORCEL, M. (1901). Diario de una colonia escolar en Baleares. Palma: Impr. B. Rotger.
Font:
COLOM, A. (1984) «D. Miquel Porcel Riera i els inicis de l’activisme escolar a Mallorca». Palma: Centre d'Estudis Socialistes Gabriel Alomar. 
GARCERÁN, R. «La herencia institucionalista y la enseñanza activa en Mallorca. La labor de: Miquel Porcel i Riera, Rufino Carpena Montesinos, Joan Montserrat i Parets y Melchor Daviu i Matas». Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia. Palma, núm. 18, pàg. 53-75
PAYERAS, P.  (1988) «El viaje pedagógico realizado por Miguel Porcel y Riera a Nääs (Suecia): los inicios de la renovación educativa en las Baleares».

diumenge, 14 de setembre de 2014

ROSA ROIGNascuda  a Marçà (Tarragona) estudià de mestra superior i el 1910 començava els estudis per a professora a l'Escola d'Estudis Superiors de Magisteri de Madrid, on adquireix els ideals de l’institucionalisme krausista. L'any 1914, una vegada inaugurada l’Escola Normal de Mestres de Palma, Rosa fou de les primeres professores que s’hi incorporà. Els defensors del paper tradicional de la dona criticaren a Rosa, i a les altres professores, ja que no podien consentir que les futures mestres es formessin en una Normal laica, fessin viatges pedagògics per Espanya i defensessin la coeducació.
El 1915, Rosa donà suport a l’Institut d’Estudis Superiors de la Dona de Palma, amb la finalitat de donar educació secundària a les joves i una formació professional.
Fou una ciutadana molt activa i formà part de l’associacionisme cívic de Palma, publicà articles de divulgació científica i de temes d’actualitat a la premsa mallorquina i impartí conferències. Defensà el pacifisme com un valor femení que les dones havien d’aportar a l’educació i a la política.
Ella des dels seus anys d’estudis a Madrid es relacionava amb el feminisme institucionalista, que a la vegada connectava amb el moviment feminista de dones universitàries europees i nord-americanes. Per això el maig de 1919 presentava des de la premsa mallorquina la Federació Internacional Femenina, dirigida per Celsia Regis.
Conseqüència de la guerra civil va ser depurada, desterrada i sotmesa a dos consells de guerra pel franquisme. Durant la resta de la seva vida va ser acusada de roja i francmaçona. Des d’aleshores, sense il·lusió ni perspectiva professional - encara que continuà fent classes a una escola Normal de Barcelona-, va viure en un exili interior.
.
Publicà nombrosos articles a periòdics i revistes com:
Estudios Pedagógicos. Órgano de la Asociación de Alumnos de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio. Madrid, 1913.
La Almudaina. Palma, 1916-1930.
La Última Hora. Palma, 1922.
Correo de Mallorca. Palma, 1922 i 1929.
El Día. Palma, 1930-1931.

DOCUMENT:

 
 

dissabte, 13 de setembre de 2014

CINC EDUCADORES MALLORQUINES


Tret de l'article de Antoni J. Colom Cañellas:


La renovació educativa també du nom de dona
 
"El coneixement que tenim d’elles és irregular, perquè, en general, l’estudi sobre les nostres mestres és encara primerenc, malgrat algunes monografies que ja tenim a l’abast; en aquesta ocasió les presentarem per ordre cronològic de naixement, de tal manera que les seves vides confirmen no sols els valors de les seves aportacions sinó que a la vegada es convertiran en figures de primera fila de gran part dels esdeveniments educatius de caire renovador del segle XX.""1.- PAULA ANTONIA CAÑELLAS ALBA


Mestra emblemàtica de la nostra primera renovació, va néixer a Palma el 1874. Era filla de Bartomeu Cañellas, de Bunyola, i de Catalina Alba, de Mancor de la Vall. Estudià a l’Escola Normal de la congregació de monges de la Puresa de Maria, que aleshores era l’única que existia a les Illes, ja que no fou fins al 1913 que s’instal·là a casa nostra una Normal femenina ofi cial de l’Estat. Va demanar l’ingrés en aquest centre als 13 anys, i va aconseguir el títol de mestra el 1889. El 1895 va obtenir a Barcelona el títol de mestra superior. Aprovà les oposicions a mestra estatal el 1898, i el seu primer destí va ser l’escoleta de Son Sardina; quatre anys més tard, i també per oposició, aconseguí la plaça de mestra de pàrvuls a l’escola número 2 de Palma, ubicada al carrer de Sans.La seva gran aportació és que fou la propulsora de les colònies escolars femenines, ja que va dirigir la primera experiència d’aquest tipus el 1904, tasca aquesta que continuaria fi ns al 1920...""2.- ROSA ESTARÁS VALERÍ

Nascuda a Buenos Aires, Argentina, el 1893, fi lla d’emigrants mallorquins, obtingué el títol de mestra a l’Escola Normal femenina de la Puresa, el darrer any en què restà oberta, o sia, el 19125. Fou becada, juntament amb Josefa Bauça, per l’Ajuntament de Palma, per tal d’assistir a la primera escola d’estiu que organitzava Rosa Sensat a la seva Escola del Bosc a Montjuïc, Barcelona, on s’assabentà del mètode Montessori, que després aplicaria per primera vegada a les Illes, a la seva escola de la barriada palmesana de Santa Catalina. Juntament amb Paula Cañellas, donà una de les conferències a l’acte pel qual s’inauguraria per part de l’Ajuntament de Palma l’Institut Superior de la Dona. Va contreure matrimoni amb Miquel Jaume Rosselló, nebot del diputat a les Corts de Madrid pel partit liberal Alexandre Rosselló. Fou mestra de la graduada de Llevant, on coincidí amb Francesc Rosselló –un dels nostres mestres freinetistes–, i era l’encarregada de la que s’anomenava “escola fröebeliana”, que era la secció de pàrvuls de l’esmentat centre escolar, on continuà aplicant el mètode Montessori...""3.- FRANCESCA CATANY MASCARÓ


Va néixer a Palma l’agost del 1894, filla de Baltasar, un fuster de Llucmajor, i d’Isabel, de Palma, que fou on visqué la família. Inicià els estudis de magisteri al centre de la Puresa, l’any 1909, i els acabà a l’Escola Normal femenina el 1913, any en què la Normal passà a mans de l’Estat; per tant, formà part de la primera promoció de mestres sortides de la nova escola. En aquest centre tengué com a professores Conxa Majano, Rosa Roig, Carmen Cascante i Mercedes Usúa.

El 1914 aconseguí el títol superior de magisteri amb premi extraordinari, de tal manera que el curs 1915-1916 fou auxiliar de la secció de lletres de la Normal de Palma. El 1918 aprovà les oposicions i aconseguí plaça a Algaida, on es quedà dos cursos, ja que el 1920 fou destinada a Sant Llorenç des Cardessar fi ns al 1925, en què es traslladà a Lloseta per deu anys. El seu següent destí fou l’escola de les Finestres Verdes, a prop de Son Ferriol. El curs en què s’havia iniciat la Guerra Civil fou mestra de l’escola de pàrvuls número 2, a l’actual carrer de Sans de Palma, si bé l’any següent retornà a la seva anterior escola. Fou també una de les mestres que més participaren en els plans de renovació de la nostra inspecció..."

"...Amb motiu de la Guerra Civil fou depurada, acusada de professar idees esquerranes, fer propaganda antireligiosa i ser amiga de destacats comunistes (¿) com l’assassinat inspector Fernando Leal. També fou acusada de pertànyer al partit radical socalista i, sobretot, d’haver fet coeducació a la seva escola de les Finestres Verdes, de tal manera que en el seu expedient consta el següent: “Ha adquirido, además, varios libros pornográficos para uso de los niños, entre ellos ‘Canciones infantiles’ recopiladas por María Rodrigo y Elenea Fortuny”. Com no podia ser d’altra forma, se li demanà la separació defi nitiva del magisteri; de tota manera, en recusar tots els càrrecs li convalidaren l’expulsió definitiva per un trasllat forçós dins les Balears i la inhabilitació permanent per accedir a càrrecs directius.""4.- MARGARIDA BORDOY SANSÓ

Va néixer a Palma el setembre del 1903, en el si d’una família de classe mitjana; de fet, s’educà amb una tia seva –la tia Catalina– que era mestra i que quan fou destinada a Son Servera s’endugué la neboda per tal que anàs a la seva escola. Romangué en aquest poble del llevant mallorquí fi ns al 1914, any en què els seus pares entraren d’amos a la possessió de Son Garauet, a Llucmajor.

Després, seguí na Catalina al seu nou destí, a Felanitx, on acabà els estudis primaris. Molt possiblement aquest tracte diari durant tants anys amb la tia Catalina la impel·lí a estudiar magisteri. A la Normal femenina de Palma es trobà amb les professores formades a l’Escola Superior del Magisteri de Madrid, és a dir, Rosa Roig, Mercedes Usua, Concepción Majano, professora de pedagogia que li causà un gran impacte; gràcies a ella conegué Rousseau, Pestalozzi, Fröebel, Claparede… També Carmen Cascante, a la qual dedicà una sentida nota obituària a El Dia. De totes elles va extreure els principis bàsics de la seva pedagogia: el rebuig al llibre de text com a única font del saber, la necessitat de l’aprenentatge directe de les coses, donar autonomia personal a les alumnes, la creença en la bondat natural de l’infant, etc.

Tal fou l’impacte que li causà la Normal que li passà pel cap la idea d’anar a estudiar a Madrid a l’Escola Superior de Magisteri per arribar a ser, ella mateixa, professora de Normal; de tota manera, la despesa que implicava viure a la capital i la inseguretat d’aprovar l’examen d’ingrés s’imposaren sobre els seus primers desitjos. Així, doncs, la seva primera experiència professional foren cinc mesos com a mestra interina a l’Alqueria Blanca, al municipi de Santanyi. Aprovades les oposicions el 1927, fou destinada a l’escola de San Bartolomé de Pinarés, poblet d’Àvila, a la qual no renuncià, malgrat la distància, les despeses i les dificultats per venir a Mallorca a veure la família. La seva vocació estigué per damunt de tot, de tal manera que va fer allà una estada de més de dos anys, on per cert es trobà amb un ajuntament que li facilità tot el material didàctic que desitjà. A la fi , el 1930, retornaria a l’Illa com a mestra de Pòrtol, a Marratxi, on es casaria amb un mestre al qual ja ens hem referit, Francesc Rosselló Gil..."

"...No tengué cap tipus de problema el 1936, de tal manera que va continuar a la seva escola fins que el 1954 passà a l’escola de Santa Isabel, de la qual fou directora entre el 1956 i el 1962. A partir d’aquí, la seva vida professional va paral·lela a la del seu home, és a dir, al Col·legi Pare Vives, de Son Canals, fins que ho tancaren; després, al Vivero per un any, i fi nalment i de bell nou, a Santa Isabel, fins que es jubilà l’any 1973.""5.- MARIA MAYOL I COLOM

Maria Mayol

La figura de Maria Mayol i Colom és un cas prou interessant en el si de la fenomenologia educativa de la nostra Illa, ja que en ella es coordina l’obra d’una intel·lectual, d’una feminista, d’una educadora i, en sobremanera, d’una dinamitzadora de la vida social i cultural; tot plegat representa un fenomen com a mínim diferent de qualsevol altre personatge de la nostra història educativa; a més, i per tot el que hem dit, Maria Mayol és protagonista i un clar exemple d’educadora no formal, malgrat que fos, per uns anys, professora d’institut. D’altra banda, se’ns presenta com una dona que s’integrà en els moviments socials del seu moment, ja que fou un element actiu, i des d’un principi, de l’Associació per la Cultura de Mallorca, i mantingué contacte amb el més avançat de la intel·lectualitat mallorquina; a la vegada, i com a consequència de tot el que hem dit, podem veure en ella una víctima més de la desfeta del 1936, i un exemple d’una vida activa i dinàmica truncada per l’exili.

Maria Mayol va néixer a Sóller el 1883, quan ja la família havia emigrat a França, on ben prest també es traslladà. Sabem que allà estudià Filologia Francesa a la Universitat de Bordeus, i que molt possiblement a causa de l’inici de la Primera Gran Guerra retornà a Sóller. De bell nou entre nosaltres, estudià a Palma el peritatge mercantil a l’Escola de Comerç, estudis que va concloure el 1921; a la vegada, inicià una carrera literària dins els postulats esteticistes de l’Escola Mallorquina, tot entrant en contacte amb els seus principals representants..."

"La seva obra cabdal fou la creació, el març del 1926, d’El Foment de Cultura de la Dona i la Biblioteca de cultura popular, que als anys trenta prestava uns 2.500 llibres anuals..."ALGUNES EVIDÈNCIES GENERALS

Aquestes mínimes notes ens donen peu per evidenciar que gràcies a la dona a Mallorca es van fer possible com a mínim els següents aspectes, la importància dels quals crec que no ofereix cap dubte:

- protagonitzar en primera línia de qualitat tasques de formació tant en el sistema formal com en el no formal d’educació.

En conseqüència:

- desenvoluparen un treball de formació extraescolar que permeté arribar a àmbits més amplis que no sols l’escolar.

- coadjuvaren a gestionar l’estructura de formació professional més important de les Illes, és a dir, el Museu Pedagògic provincial. A més, gràcies a elles s’aconseguí:

- Instituir públicament el paper intel·lectual de la dona a la societat mallorquina, mitjançant la seva participació pública en discursos i inauguracions i formant part d’organismes culturals i polítics.

- Gaudir de càrrecs de confiança al costat de l’inspector en cap.

- Viatjar per Europa per tal d’assabentar-se dels darrers corrents pedagògics.

- Atendre de forma permanent la seva formació professional amb nous estudis i experiències.

- Fer possible el fet de les colònies escolars femenines, ja el 1904, i convertir aquesta pràctica en una realitat fi ns i tot en temps de la guerra (fi ns al 1938).

- Implicar les institucions oficials en aquest fet.

- Introduir i practicar el mètode Montessori per primera vegada a l’Illa en una data tan primerenca com el 1914.

- Fer intents de dur a terme la coeducació, en temps de la República.

-Desenvolupar, a partir de la dècada dels anys deu, la pràctica educativa d’una escola d’elit, com la ILE, a les escoletes de Mallorca, practicant aleshores les excursions i sortides escolars, l’ensenyament intuïtiu i pràctic, i l’activisme escolar, tot adaptant-se als interessos de les nines.

- Desenvolupar el sentit social i estètic de l’educació mitjançat la lectura i el teatre.

Com es veu, no sols protagonitzaren el moviment de renovació educativa a casa nostra, sinó que a la vegada foren capdavanteres en moltes de les seves manifestacions.

Finalment, cal dir que s’implicaren en la renovació educativa des de qualsevol punt del panorama ideològic del moment, des del catolicisme més fervent fins al socialisme, passant pel nacionalisme d’esquerres, la qual cosa va fer que el 1936 patissin la repressió igual que els seus companys mestres. En definitiva, no es pot estudiar la renovació educativa a Mallorca sense tenir present el paper desenvolupat per les nostres mestres, puix que varen protagonitzar aportacions que sense el seu concurs possiblement s’haguessin conegut molt més tard."

UN INICI DE CURS "NORMAL"Aquest curs, les classes s'han iniciat el dia 12, un bon dia per preparar la vaga prevista pel dilluns, 15. El primer dia amb alumnes ha estat un dia de "bon fer": retrobaments, besadetes, abraçadetes, .... horaris. Poca cosa més. "Prima non datur..." (La cita clàssica no sol fallar: la primera classe no es dóna) s'ha seguit al peu de la lletra.


El dilluns toca vaga i concentració davant el Consolat del Mar. No tenim ni idea de si serà exitosa. D'allò que si que estam segurs és que hi haurà discrepància de dades.

UNA SETMANA PLENA D'ESDEVENIMENTS

Dilluns
S'estrena la setmana amb la Consellera cap avall.

Dimarts
11 membres de la Inspecció Educativa acomiadats de mala manera. 

Dimecres
Camps presenta "la prova científica" de què el TIL ha començat bé.
La Conselleria imposa el TIL a 94 centres que digueren NO.

Dijous
Preparats per anar al "cole": "L'escola lluitant també està educant".

Divendres
Un "primer dia de classes" reivindicatius: cartells i camisetes.

Dissabte
Querella a "Camps" pels viatges a Menorcadijous, 11 de setembre de 2014

AVALUACIÓ TRILINGÜISME CURS 2013 -2014


Característiques de l'avaluació:


Avaluació de llengua anglesa, castellana i catalana als cursos primer, tercer i cinquè de primària.

Avaluació a dues passades: novembre 2013 i maig 2014 (centres diferents).Mostra de 50 centres: 31 públics i 19 concertats de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera (a cada passada són centres diferents).

Alumnat.- Cursos: 1r., 3r. i 5è de primària Nombre: a cada passada els alumnes avaluats oscilaren entre 1344 i 1515 alumnes diferents.


CONCLUSIONS:En l'estudi d'avaluació destaquen varis aspectes sobre els demés:

1.- En les tres llengües i en tots els cursos, les nines avantatgen el nins en puntuacions.

2.- En gairebé totes les llengües els resultats de Menorca o no són significatius o desmilloren de la primera a la segona avaluació.

3.- En el cas dels centres privats el resultats no milloren de manera significativa.

4.- El resultats d'Eivissa-Formentera oscil·len bastant d'un curs a l'altre i d'una llengua a l'altra.


ASPECTES QUE NO QUEDEN RESOLTS:

1.- No se sap la intenció de l'avaluació excepció feta que serveix per a conèixer la situació en què es troba l'aprenentatge de la llengua.

2.- La incidència de l'educació infantil a primer de primària.

PROPOSTES:
La Conselleria hauria d'explicar perquè es donen aquests resultats a Menorca i en els centres privats.

Accés als documents:

1.- Anàlisi dels resultats 

2,. Informe complet de l'IAQSE


dimecres, 10 de setembre de 2014

LA MESA SECTORIAL I ALTRES TEMES


Aquests dos dies la consellera Camps i el Secretari Autonòmic Estarellas no paren de donar notícies més o manco falses o discutibles com està en el manual.
Ahir varen fer una roda de premsa on repetiren per enèsima vegada que els projectes TIL s'estan aplicant amb normalitat i que queden molts pocs sense aprovar. Potser tenen el síndrome de la Moncloa i els assessors els diuen allò que volen sentir però quasi en total seguretat menteixen per costum. El caos que hi ha en els TIL dels centres és tan gros que no el desenredaran en molt de temps i sobretot ara que han despatxat onze inspectors, indirectament o directa. Amb això lligam amb la roda de premsa d'avui on han repetit part del que digueren ahir i han afegit que l'avaluació de llengües ha estat un total èxit sense entrar en molts detalls, cosa que nosaltres farem en un article específic. Ara bé, de moment, podem dir tres coses: primer, que l'informe és precipitat i fet a corre cuita; segon, que la millora que s'observa entre les dues avaluacions, una feta en el primer trimestre i la segona, en el darrer, és una veritat de "perogrullo": no en mancaria més; la tercera, que l'èxit, si fos així, hauria d'imputar-se a la bona feina dels docents que d'aquesta manera han demostrat que malgrat la vaga i l'anormal funcionament del curs han sabut fer de manera excel·lent la seva feina. No sabem la intenció d'aquesta prova que no sigui la de qualsevol avaluació, que és aportar informació que permeti millorar. Però ens temem que hi havia unes intencions ocultes que ara no volen donar a conèixer.
Conclusió: els pares i mares poden estar tranquils perquè el TIL ha afavorit l'aprenentatge de les tres llengües com era d'esperar.
També han parlat de l'acomiadament dels inspectors incòmodes per exigència legal i han donat la culpa als que posaren el recurs que són els que han de donar les explicacions. Ells ho han fet tot bé.
Però avui no era de tot això del que volíem tractar sinó de la Mesa Sectorial. Ara tenen la curolla de reunir la Mesa per a qualsevol cosa, sense ordre del dia ni documents, però, això si, es volen reunir amb la gent que ostenta la representativitat. L'altre dia sols havien anunciat el tema: serveis mínims. Informaren i res pus. Avui un petit full amb quatre coses: calendari, sexennis interins, maternitat-paternitat i llistat de malalties rares. Cap document. Cap avanç.
Els docents han de saber això perquè no es facin il·lusions i facin compres abans de Nadal ni es pensin que baixaran ràtios o milloraran les condicions de feina. La Conselleria està contra l'escola pública i no millorarà res.
Si volgués arreglar alguna cosa, en primer lloc hauria de demanar perdó per tot el mal que ha ocasionat, fer un acte de contrició i restitució, tornant allò que ha llevat. A partir d'aquí podrà afegir coses que es poden negociar en contingut i calendari.
Els sindicats que seuen a la Mesa han de tenir la suficient paciència per no aixecar-se i abandonar-la abans que la part contrària mostri el llautó, cosa que farà en poques setmanes o dies.

dimarts, 9 de setembre de 2014

LA CAÒTICA SITUACIÓ DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA


El desastre de l'educació a les Illes Balears ha afectat molt directament a la Inspecció Educativa, per diferents raons.
El principal motiu és la necessitat que té qualsevol Administració de supervisar i controlar els centres. Aquesta tasca, per normativa, està encomanada a la Inspecció.
Al mateix temps, l'Administració vol que aquests funcionaris siguin dòcils (que no obstaculitzin les ordres) i efectius (que facin la seva feina ràpidament i d'acord amb les ordres).
Al no confiar en els inspectors de cos, l'Administració voldria seleccionar nous inspectors de manera que fossin col·laboradors i de confiança.
Tenint en compte totes aquestes circumstàncies, la Conselleria d'Educació fa dos anys va treure tots els inspectors accidentals i va idear un nou procés que servís per aquesta finalitat. Varen fer la convocatòria tot intentant que s'hi presentassin funcionaris de la seva confiança, cosa que no sempre és fàcil.
Una vegada que tot estava a punt, nomenaren una comissió de selecció d'absoluta confiança i a dit. Això es va realitzar en contra de la forma que dicten les lleis. El membres de qualsevol tribunal o comissió de selecció s'ha d'elegir per sorteig.
En contra d'aquesta manera de constituir la comissió l'Stei va presentar un recurs. El TSJIB el dia 2 de juliol va dictar una sentència contundent que anul·lava la normativa referida al cas.
Avui, dia 9 de setembre, amb data del 2, mitjançant el BOIB, la Conselleria ha donat compliment a la sentència. Allò que fa és manifestar que retorna tot el procés al punt conflictiu. La lectura que es fa és dir que s'haurà de nomenar una nova comissió i reiniciar el procediment en el punt que correspon: totes les actuacions que va fer la comissió. Per tant haurà de repetir les proves i tornar valorar els candidats.
Una cosa important és que l'acord d'execució dóna per bones totes les actuacions dels inspectors fetes en tot aquest temps.
De la mateixa manera podria dir que els inspectors es queden fins que es realitzi de nou tot el  procediment
Tot això ha provocat que durant tota aquesta legislatura la Inspecció Educativa ha travessat per la situació més caòtica de tota la seva existència. Primer, perquè fa dos anys, després que fossin acomiadats desset inspectors, la inspecció va quedar reduïda a la meitat dels seus membres. Després perquè es va fer una selecció il·legal. Durant tot el curs passat la Inspecció no ha pogut fer altra cosa que controlar els projectes TIL.
El pitjor és que els centres, les direccions, els docents, els pares i mares i l'alumnat han patit tot aquest desastre.
Però sabeu que és el pitjor de tot, és que amb això la situació no s'arregla sinó  empitjora més.


dilluns, 8 de setembre de 2014

ELS REFRANYS I L'EDUCACIÓ

A vegades usam un refrany per a completar una resposta o com imatge  simplificadora d'una situació que veim o vivim. Abusar dels refranys és "demodé" però cal tenir en compte que són una riquesa del llenguatge i que els hem de conservar. Avui en dia allò que es fa es canviar-los de sentit o actualitzar-los.
Si miram les publicacions sobre refranys veurem que els classifiquen per temes però mai he vist una categoria que sigui l'educació.

Per això, fa temps, em va interessar fer aquesta classificació pedagògica. 

La polivalència o ambigüitat del refranys permet afirmar una cosa i la contrària i això és interessant per a l'educació que sempre ha de proposar i no imposar.

Les principals recomanacions del refranys, sempre en to irònic i de bon humor, són molt interessants:
"aprendre no ocupa lloc", "la reflexió abans de tirar-se de cap", "investigar la veritat", "esforçar-se i perseverar per aconseguir", "donar bon exemple",...

El refranyer a més de ser un excel·lent instrument per a l'estudi de la llengua és una eina atemporal i universal.

ELS ASPECTES PEDAGÒGICS DEL REFRANYER

dissabte, 6 de setembre de 2014

COLÒNIES DE VACANCES

Monitors 1974
Aproximadament entre 1970 i 1992 es realitzaren a Can Tàpera moltes colònies de vacances educatives on hi participàvem mestres i futurs professors de la UIB. 
Aquesta fotografia mostra l'equip de monitors d'un torn mixt de coloniers i colonieres realitzat l'estiu de l'any 1974. No ho sé pels meus arxius sinó per l'infant del cotxet que és el meu fill Víctor i aquesta era la seva primera colònia, torn de juliol a Can Tàpera.
(Evidentment som el primer de l'esquerra; a la meva esquerra Ramon Bassa; Bernat Sureda; Miquel Orell i Toni Orell. Davant Conchita Quadreny, Paloma, Margalida Bibiloni, Cati Cladera, Esperança Simonet i acotada Begoña; en el cotxet, Víctor)
-
Si accediu a l'arxiu que acompanya aquest escrit podreu llegir un article publicat a la revista Lluc, maig de 1975.
-
Què fèiem a la colònia? Eren deu dies de gaudir d'un esplai continu aplicant pedagogia viva, de sol a sol. Ens aixecàvem a les vuit, neteja personal i berenar. A continuació reunió en assemblea per a tractar aspectes d'organització i millora. Torns de neteja i animació fins que anàvem a la piscina. Aquesta era lloc d'esbarjo i convivència. A la tarda es feien tallers, piscina i jocs o temps lliure per les seves coses. A les nits  es feien les vetllades que incloïen una berbena i una gran festa. Dos dies anàvem d'excursió tot el dia. Totes les colònies utilitzaven el català com a llengua d'expressió i comunicació. 

EL LLOC


Es tracta d'una finca amb cases situada entre Gènova i Cas Català de unes 38 quarterades on domina el pinar . El terreny està a la falda de la muntanya de Gènova i resulta bastant accidentat i per això és dolent per a ser cultivat.


 LES CASES 


S'han anat reformant fins que han arribat a reunir tres edificis amb les seves ales.
La zona de la torre l'ala de la dreta era la destinada a colònies. Els edificis de darrera són nous. La casa a l'esquerra és la que el nucli més antic encara que l'any 1978 va ser reformada.

FOTOGRAFIES

La piscina del bosc era un lloc central d'activitats. 

El primer dia, els més petits començaven per nadar a la piscina petita. Després ja s'animaven a anar a la gran.
Piscina petita

Piscina gran


 
Assemblea d'equip
Cada dia el monitor es reunia amb el seu equip de coloniers per a preparar alguna activitat.


 
En el menjador
El menjador era un del llocs preferits perquè tinguérem sempre un bon cuiner. Primer en Miquel i després com a primera cuinera, na Margalida Alemany.

Monitors assetjant
L'equip de monitors havia d'esser expert en diverses matèries però també en música.
Les danses
Els jocs, les cançons i les danses eren tècniques d'animació habituals de en les nostres colònies.
La festa dels indis
La darrera nit de la colònia és realitzava una vetllada extraordinària amb decorat i disfresses. divendres, 5 de setembre de 2014

LA PENÚLTIMA BATALLAA la banda contrària tenim el govern amb vàries unitats de suport però que amb tot el panorama preelectoral i la lluita fratricida per ocupar càrrecs o carteres, a partir d'ara, potser tenen poc que dir i fer. També tenen enfront els plets que s'han presentat contra el Decret-Llei i demés normes TIL i altres temes. I tothom sap que perden quasi tots els plets.
L'encarregada de les amenaces és la consellera portaveu del govern. Sovint surt en lloc de la consellera titular que s'amaga. I també, sovint escainen dos parlamentaris escandalosos que sembla que estan avorrits en el seu escó.
A continuació ve la Conselleria on han ocorregut molts canvis. La Secretària General dimitida i sense substitució no pot dir res. La Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, molt ocupada amb tot el tema de directors, d'interins i substituts, no entra directament en batalla però fa la seva feina, més malament que bé. La Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional és la que principalment participa en la batalla perquè té la responsabilitat del projectes TIL, tan qüestionats. La batalla contra els directors i assessors dels CEP, es cosa seva. 


Però el pont de manament principal és de la Secretaria Autonòmica on hi ha el Generalíssim, vertader motor de la Conselleria. La Inspecció Educativa i l'IAQSE en formen part directament.  L'IAQSE és un organisme desprestigiat voluntàriament  i pels seus antics caps:

La inspecció ha quedat molt minvada de forces després de la jubilació de dos dels seus membres més actius i que impulsaven la ma dura. Ara, la majoria dels fixes posen mala cara a les demandes sense base legal i els accidentals, que pengen d'un fil per la sentència del 2 de juliol  sobre la darrera selecció, esperen esdeveniments:


Veurem com solucionen el tema dels projectes TIL encara sense aprovar.
Veurem com regulen els serveis mínims de la vaga del dia 15 després de la sentència que anul·lava els mínims anteriors.
Veurem si tenen algun "as" a la màniga.
Segons tot això, potser esperin unes eleccions que s'acosten i no els són gents favorables. Potser el desànim els faci febles d'aquí endavant.
Però ja sabem que la prudència és la mare de totes les virtuts i que els confiats van a l'infern.

dijous, 4 de setembre de 2014

SOBRE ASSESSORS I PERSONAL DE CONFIANÇA


Crec que no sempre ha existit la figura de l'assessor a la Administració o almenys jo no la coneixia. No vull dir que tot un senyor ministre no en tingués un o més d'un; segurament que en tenia però per aquí no n'hi havia. Potser varen arribar amb les autonomies o un poc abans.
Allò que si que hi havia eren funcionaris sense cap funció però amb despatx i, en alguns casos, funcionaris sense despatx però que cobraven. Eren endollats i jo n'he conegut de les dues categories però no donaré noms. Una amiga meva em contà que quan va esser directora d'un centre de la perifèria de Palma va comprovar que figurava en plantilla un mestre que no era al centre ni els companys els coneixien. Va anar a Inspecció i li digueren "No! Aquest mestre no vindrà, oblida't d'ell! Després d'insistir molt, n'enviaren un diferent.
Ara potser no existeixen aquests casos però són molt normals els assessors i el personal de confiança que, a la vegada, poden ser funcionaris o no. Si no són funcionaris el seu sou és més alt. Uns, pocs, estan en el gabinet a les ordres del que mana i li fan els discursos, les gestions, els informes i les respostes parlamentàries. Altres, són docents que gestionen àrees o programes que haurien d'estar a càrrec de funcionaris però com que, en general, els que manen sovint no confien en els funcionaris de carrera, posen persones conegudes de més confiança. La Conselleria d'Educació és puntera en posar assessories. Segurament fan les gestions més  atractives i eficients. A la majoria d'assessors els agrada tant que mai ho deixarien. Però també tenen la seva part negativa.
La part dolenta del tema és que quan ets de confiança d'un, el nou que comença et té desconfiança. És un procés natural que falla poques vegades. Quan canvia el cap canvia la cola. El polític que arriba a dalt, per naturalesa, vol canviar a tothom encara que siguin del mateix partit. És una constant.
Quan el pres Matas va governar per primera vegada va dir als seus assessors que volia treure tots els inspectors d'educació. Els assessors es miraren i el més atrevit li va dir "no ho podem fer a n'això President, són funcionaris". Potser aleshores no hi havia cap inspector accidental.
També hi ha hagut assessors que han sabut navegar de tal manera que fos qui fos qui governava sempre suraven. Fins i tots hi ha hagut casos de simbiosi (no sé si es pot dir així?) entre dos funcionaris de partits diferents. El seu pacte era "si governen els teus tu has d'aconseguir que jo em quedi" i a l'inrevés. Va funcionar vàries legislatures.
Però en totes les etapes passades el tema dels canvis d'assessories per canvi de govern sempre s'havia fer amb cura i una certa elegància i era admesa per tothom com una normalitat democràtica.
Ara no. Actualment els que comanden actuen amb molta prepotència i grolleria. Així es va fer amb els inspectors accidentals que acomiadaren a l'inici d'aquesta legislatura. I amb grosseria s'ha fet abans i ara només fa una setmana amb els assessors dels CEP.
El cas del CEP de Menorca potser arriba a la prevaricació. Amb això, els que manen potser volen demostrar fins on arriba el seu poder: obrin expedients sense causa, canvien els assessors quan volen, dicten normes injustes,.... És el poder de la majoria absoluta. I els assessors són els que fan la feina bruta i si no, sense cap mirament, tornen a la seva plaça.
Si observam amb un poc més de detall el cas del CEP de Menorca veurem que tota l'actuació ha estat molt premeditada. Tot està escrit a la convocatòria que permet fer allò que han fet. Tots el assessors del CEP van passant mentre la valoració era objectiva. Ara bé, en la fase de selecció, on es feia la valoració del projecte i l'entrevista, no arribaren al mínim. Eren antic membres del CEP i  no varen saber fer ni defensar un projecte de CEP? En realitat tot estava preparat per a pegar-los la ganivetada perquè no els volien.

ESTAT DELS PROJECTES TIL DELS CENTRESL'ESTUDI
L’Assemblea de docents, l’Assemblea de desconcertats i els sindicats CCOO, FETE-UGT i STEI han realitzat conjunta i coordinadament un recull d’informació i de dades sobre l’estat dels Projectes TIL de tots els centres docents de les Illes Balears -  públics, privats i concertats- que imparteixen el segon cicle d’Educació Infantil (3 a 6 anys), l’educació Primària i l’ESO, i que estan obligats a implantar el Tractament Integral de Llengües (TIL) imposat pel Govern d’aquesta Comunitat.
Les dades corresponen a l’estat dels projectes de cada centre cap a finals del mes de juliol, just abans de la publicació de la Norma (Resolució del 28/07/14, BOIB del dia 31) que obliga a implantar-los encara que no s’hagin aprovat .
Les dades s’han contrastat amb les que han replegat les Associacions de directors de Primària (ADIPMA) i de Secundària ADESMA) i son coincidents.
La taula de dades que s’adjunta mostra per a Mallorca (Mallorca, part forana i Palma) i per tipus de centres (d’infantil 3-6 anys, concertats, privats, públics d’infantil i primària,i instituts de secundària), el nombre de centres existents que:
- No han d’implantar el TIL perquè fan el Programes Pilot Plurilíngües (PPP) o de Currículum Integrat British Council, i que s’exclouen dels còmputs.
- Tenen el PTIL informat favorablement o no (amb expressió del percentatges negatius) per la Inspecció Educativa, que indica si s’adeqüen o no a la normativa (en cas negatiu, els centres deuen rectificar-los).
- Tenen el PTIL aprovat o no pels seus claustres i directors (amb expressió dels percentatges negatius).
- I finalment, els que encara que tenen el PTIL informat favorablement per la Inspecció Educativa no han estat aprovats pel claustre i/o pel director, per la qual cosa no compleixen ni s’adeqüen a la normativa legal.

LES DADES

1. Dels 401 centres docents existents a les Illes Balears, 41 no havien de fer PTIL. Tota la resta (360) han elaborat o refet els seus projectes TIL, i tots, han estat revisats per la Inspecció Educativa, la qual sols n’ha considerat 126 (una tercera part) com a adequats a normativa. La resta, 234 (el 65%) no es consideren validats o aprovats per l’Administració.
A Mallorca, els centres amb el PTIL no validat son 204 dels 280 que els havien de fer (el 72,9%).
Però hi ha 21 centres (19 de Mallorca) que encara que tenen informes d’Inspecció Educativa favorables dels seus Projectes, aquests no han estat aprovats pels seus respectius claustres i/o directors, requisit d’aprovació que fixa la normativa legal del TIL i la general, i per tant tampoc son adequats a norma fins que no siguin aprovats. Així i en realitat, son 255 els centres que no tenen els seus PTILs adequats i correctes: Un 70,8%. I a Mallorca, son 223, o sia, el 79,6%

2. La distribució per tipus de centres mostra que els PTILs no validats per l’Administració i no adequats a normativa corresponen a:
- 60 dels 81 centres concertats i privats de Mallorca (el 74%) i a 65 dels 95 del conjunt de les Illes (el 68,4%).
- 163 dels 199 centres públics de Mallorca (el 81.9%) i a 190 dels 265 del conjunt de les Illes (el 71,7%).
Es constata clarament que la majoria de centres, privats i públics, no tenen els seus projectes TIL adequats a la normativa i no els poden implantar i dur a terme.

3. La majoria de Projectes TIL d’Educació Infantil i Primària han resultat desfavorables i no adequats per no incloure i establir el criteri d’equilibri lingüístic al 50% entre les dues llengües oficials imposat arbitràriament per la Conselleria, criteri que no és compartit pels inspectors d’educació (que l’han impugnat mitjançant recurs d’alçada) i que incompleix tant la Llei de Normalització Lingúística com la mateixa normativa del TIL, i que s’allunya del criteri fixat pel Consell Consultiu (dictamen 32/2013) i pel Tribunal Constitucional (sentència 337/1994). I
Molts altres Projectes, que ja havien inclòs dit criteri (en molts casos per pressions i coaccions) també han resultat desfavorables (no adequats a norma) per quan no han complit el requisit de l’aprovació del claustre o del director. I uns pocs també ho han estat per incompliments d’alguns aspectes prescriptius de la normativa (manca d’horaris, de concretar metodologia, recursos,...).

4. També cal remarcar que més de la meitat dels claustres (105; 52,8%) i dels directors (113; 56,8%) dels centres públics de Mallorca, i un poc menys en el conjunt de les Illes, no han aprovat els seus projectes TIL. Els claustres per desacord en els seus aspectes metodològics i curriculars, i els directors per quan no poden aprovar-los sense la prèvia aprovació del claustre. Tot i a pesar de les actuacions directes de la Conselleria i d’alguns pocs inspectors que han pressionat i sovint coaccionat el sentit de les votacions de claustres (impedir votacions secretes quan son perfectament legals) i de les decisions dels directors (obligar a votar que si i a aprovar els projectes segons els criteris fixats per la Conselleria), fins i tot amb amenaça d’obertura d’expedient disciplinari.

(No s’han recollit les dades d’aquest apartat dels centres privats per quan cada titular de centre decideix qui fa i com s’aprova el P TIL).
Aquesta quantificació de dades, resum de la informació replegada entre els docents i els equips directius de tots els centres de Mallorca i de les altres illes, posa de manifest la situació d’anormalitat en què es troba el sistema escolar, que afecta a tots els integrants de la comunitat educativa.
Desdiu les reiterades declaracions de la consellera (tot va bé, el Til s’implanta sense problemes,...) i explica perquè ha promulgat la norma (del 31 de juliol) que imposa, si o si, els projectes TIL tal com els vol la Conselleria i el Govern, sense acord ni consens, seny i prudència, amb mentides i enganys, i vulnerant inclús la seva pròpia normativa. Ara mateix, els claustres tornen a votar els seus P TILs i ho fan negativament, per raons metodològiques i curriculars. Així, augmenta dia a dia el nombre de P TILS no aprovats pels centres.