dimarts, 21 d’abril de 2015

LES ESCOLES DE MARIA DE LA SALUT

De les noves escoles, la primera a ser construïda va ser la coneguda com Escola de Baix. Inicialment escola de nins, es va fer en un solar propietat del metge Monjo. Es tracta d'un edifici neoregionalista construït amb plànols de l'arquitecte escolar Guillem Forteza.
Diario de Mallorca 22 d'abril
Segueix un esquema que perdurarà amb les construccions del temps de la República i que es detecta a altres escoles com Bunyola o Sencelles. Es distribueix a l'entorn d'un pati central obert que dóna gran amplitud al conjunt i permet la il·luminació natural i l'aireig que tant es demanava a l'època.
Promotor: Doctor Antoni Monjo, el qual, a més de regalar el solar, va bestreure els diners fins el total acabament de l'obra. Construcció (1928 - 1930). El mestre de picapedrers va esser n'Esteve Mas, "Porxeró".
L'Escola de Baix, també coneguda amb el nom d’Apol·lònia Monjo, va ser inaugurada el 27 de setembre de 1928, però la inauguració oficial, com a graduada, tengué lloc l'any següent. S'aprofità la venguda a Mallorca del dictador Primo de Rivera i l'infant Jaime de Borbón, amb motiu del setè centenari de la conquesta de l'illa per part de Jaume I.
Com hem dit aquesta primera escola construïda a Maria de la Salut era una graduada de nins. En principi no se’n preveia una de nines, ja que, com a altres pobles, a Maria de la Salut s'hi havien establert les monges de la Caritat i en el seu convent havien creat una escola de pàrvuls i una de nines. Emperò, ja durant la dictadura de Primo de Rivera, les altíssimes taxes d'analfabetisme provocaren un revulsiu.
En nou aspecte que cal tenir en compte és que l’any 1930 es va concedir al metge Monjo la subvenció de 30.000 pessetes per l’edifici construït com a escola de nins.
Aquest fet suposava que el metge Monjo recuperava part del que havia gastat en la construcció de l'Escola de Baix. Per això es realitzà una nova planificació. L'Escola de Baix passaria a graduada de nines i se'n construiria una altra de més gran, on passarien els nins.
El 2 de març de 1932, en presència de l'inspector d'ensenyament primari Fernando Leal Crespo, d'Antoni Lluc Monjo, inspector de sanitat, Jaume Ginard Mestre, Jeroni Florit i Àngel Madrigal Gómez, es va comprar la finca de Son Elionor a les Penyes de sa Raval.
Per Ordre ministerial del 6 de març de 1933 es concedia al metge Monjo una subvenció de 50.000 pts. per a la construcció d'una escola de cinc seccions i una de pàrvuls.
L'11 de juny de 1932 se signà el contracte entre el metge Monjo i l'Ajuntament per a la construcció de la nova escola. L'Ajuntament havia comprat el solar a Son Elionor. Es comprometia a aportar les pedres grosses i petites, així com la grava i l'aigua. Tots els altres materials anirien a càrrec del metge. Curiosament, quan el contracte es va sotmetre a votació hi hagué empat i hagué de decidir el vot de qualitat del batle.
Quan es va construir l'Escola de Dalt, la primera, la de Baix, es va transformar en escola de nines. El nou edifici fou realitzat per l'arquitecte Guillem Forteza i construït durant la II República. El pati entorn al qual es distribueixen les aules, així com el porxo d'entrada són molt més austers que els que hi ha a les escoles de les nines; segurament l'arquitec­te va fer predominar-hi la funcionalitat de l'edifici, prova d'això són els amples fines­trals que proporcionen llum natural a les aules.
Especialment destacable és la part del darrere on s'aconsegueix salvar el desnivell entre ambdós carrers, mitjançant un joc d'escales que possibilita l’addició d'una ala d'aules a la part més inferior, es remata tot amb el pati a nivell de carrer.diumenge, 19 d’abril de 2015

PRESENTACIÓ A LA FIRA DEL LLIBRE EN CATALÀ

El dia 1 de març presentàrem el llibre a la "XXVI Fira del llibre en català" a la Capella de la Misericòrdia:


PRESENTACIÓ A MARIA DE LA SALUT

PRESENTACIÓ A MENORCA


El passat dia 27 de març presentàrem a Can Salort (Seu de la UIB a Menorca) el llibre "Les escoles de les Illes Balears en temps de la II República".
Estam molt satisfets de l'acte que va presentar el nostre amic Pere Alzina donant una llicó d'educació molt interessant.
Nombrós públic ens va acompanyar.
La notícia va sortir anunciada en el diari Menorca i el periodista Lluís Soler ens va entrevistar per la cadena Ser:
http://www.ivoox.com/les-escoles-les-illes-temps-de-audios-mp3_rf_4359086_1.html